Banner Banner

ความรู้สำหรับแพทย์ผู้รับอนุญาตครอบครองวัตถุเสพติดรายใหม่


image

ความเป็นมาและความสำคัญ

ปัจจุบันได้มีการนำวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะนำมาใช้เป็นยานอนหลับ ยารักษาอาการคัดจมูก ยาควบคุมน้ำหนัก ฯลฯ ซึ่งหากนำมาใช้อย่างถูกวิธีก็จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยให้พ้นจากโรค แต่ในปัจจุบันมีการลักลอสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88ำวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไปใช้ในทางที่ผิด หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ทำให้เกิดอันตรายต่อด้านร่างกาย จิตใจและสังคม หรือแม้กระทั่งก่อให้เกิดอาชญากรรมสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88ได้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการปกป้องพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาและอาหารอย่างถูกต้องนั้น กองควบคุมวัตถุเสพติดได้มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคในแง่ของการให้การบริการ การกำหนดปริมาณอนุญาตการครอบครองวัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพิจารณาการให้อนุญาตจำนวนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางการแพทย์ แต่ทั้งนี้การให้ความร่วมมือในส่วนของผู้ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างสมเหตุผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการรักษา นอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์และเสนอรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายเดือนและรายปีตามสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88ที่กำหนดไว้ในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 113 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยมีกำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่สถานการณ์ปัจจุบันในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่ายังมีปัญหาที่เกิดสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88จากผู้ได้รับอนุญาตฯ ไม่ปฏิบัติตามสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88 เช่น ไม่ส่งรายงานการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่งรายงานไม่ถูกต้อง ลักลอบจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ผิดสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88 ส่งผลให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งเป็น ส่วนช่วยในการก่อให้เกิดอาชญากรรมซึ่งปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เป็นประจำ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวว่าการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องตามสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88ซึ่งก่อให้เกิดการรั่วไหลของวัตถุเสพติดออกนอกระบบอาจเกิดเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88 จึงได้จัดทำบทเรียนนี้ เพื่อให้ความรู้กับแพทย์ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์รายใหม่ เกี่ยวกับสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88เกี่ยวกับการให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ข้อควรปฏิบัติที่ดีในการเปิดสถานพยาบาล และจรรยาบรรณของวิชาชีพแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญของการประพฤติตามสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88 ส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุออกฤทธิ์อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์

โครงสร้างหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับ
สมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88เกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ข้อปฏิบัติต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ควรทราบ ได้แก่
  • ความหมายของวัตถุออกฤทธิ์
  • การแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์
  • ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต สมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88 นำเข้า ส่งออก การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
  • การจัดทำบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์
  • การจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะมีสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88ตั้งแต่วิธีการยื่นคำขอสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 การจัดทำรายงานการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 รวมถึงคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ( เฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ) เพื่อให้เข้าใจยิ่งสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88 ได้แก่ การขอสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่มีหลายสาขา , การเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,การทำลายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2 ฯลฯ
  • บทบาทหน้าที่ของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับเพิ่มเติมแก้ไข โดยกองประกอบโรคศิลปะ
  • ข้อควรปฏิบัติที่ดีในการเปิดสถานพยาบาล
  • ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

  1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ด้านสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88เกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ การจัดตั้งสถานพยาบาล และจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพแพทย์
  2. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ในการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ขอรับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์รายใหม่ ที่มาขอใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ